OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

OBNIŻONA STAWKA PODATKOWA – IP BOX

 • W art. 30ca updof i art. 24d updop przewidziano preferencyjne opodatkowanie PIT i CIT dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (wymienionych w art. 30ca ust. 2 updof i art. 24d ust. 2 updop), czyli tzw. ulgę IP Box. Są one objęte podatkiem w wysokości jedynie 5% podstawy opodatkowania.
 • Do roku 2021 od dochodu opodatkowanego w ramach ulgi IP Box nie można było dokonywać odliczeń tytułem ulgi B+R. Od 1.01.2022 r. to się zmieniło (z zastrzeżeniem, że zmiana dotyczy wydatków poniesionych po 31.12.2021 r. – art. 67 ust. 1 ustawy zmieniającej).
 • Z art. 30ca ust. 9a updof i art. 24d ust. 9a updop wynika, że od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć ww. koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa (odpowiednio stosuje się wówczas art. 26e ust. 1 zdanie 2 i ust. 3c–10 updof oraz art. 18d ust. 1 zdanie 2 i ust. 3c–9 updop).

Od początku 2022 roku przedsiębiorcy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z ich tytułu dochody kwalifikowane (zgodnie z przepisami IP Box), a także ponoszący koszty kwalifikowane względem ulgi B+R, będą mogli skorzystać z obydwu preferencji podatkowych jednocześnie.

Jak dokumentować prawo do ulgi

 • Jeżeli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów:

– sposób dokumentowania kosztów uzyskania przychodu wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty działalności badawczo-rozwojowej dodatkowo wyszczególniasz w kolumnie 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wpisujesz w niej wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaką ich część odliczysz od podstawy opodatkowania.

 • Jeżeli prowadzisz księgi rachunkowe sposób dokumentowania kosztów określa Ustawa o rachunkowości. W księgach rachunkowych zobowiązany jesteś wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

IP –  intellectual property

Kwalifikowane IP jest to prawo własności intelektualnej, które spełnia łącznie trzy warunki:

1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej


2) należy do jednej z kategorii wymienionych w art.24d ust 2. 


3) podlega ochronie prawnej

Czym może być kwalifikowane IP?

 • 1) patent,
 • 2) prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • 3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • 4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • 5)dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • 6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • 7)wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 • 8) autorskie prawo do programu komputerowego

Co to jest wskaźnik nexus?

 • Wskaźnik nexus

Wskaźnik nexus oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

(𝑎+𝑏) 𝑥 1,3 /𝑎+𝑏+𝑐+𝑑 

Wyjaśnienie symboli we  wzorze

a. koszty prowadzenia bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym IP,

b.  koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, 

c. koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT lub  art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, 

d.  koszty nabycia przez podatnika kwalifikowanego IP.

Z powyższego wzoru wynika, że im więcej procesów związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką, ponieważ wskaźnik będzie bliższy wartości 1 (kończąc na 1 przy najwyższej wartości wskaźnika).

Wynika to z podejścia  wymaganego przez OECD, zgodnie z którym dochody związane z kwalifikowanym IP mogą być korzystnie opodatkowane jedynie w takim zakresie, w jakim konkretne kwalifikowane IP przynoszące przychód jest efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez danego podatnika (zob. między innymi akapit nr 29 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5), czyli prac, które wymagają poniesienia kwalifikowanych kosztów uwzględnionych we wskaźniku nexus. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ulgach na B+R, IP BOX, robotyzację lub  na prototyp – zamów konsultacje online.