ULGA PODATKOWA B + R

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w kwestii zastosowania ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową:

„Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. koszty kwalifikowane)”.

Ulga to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt zaliczono już do kosztów uzyskania przychodów – w ramach kosztów operacyjnych lub w ramach amortyzacji – własności intelektualnej).

Ulga badawczo-rozwojowa 2022 a podstawa opodatkowania

Istotnym faktem do tego, aby móc skorzystać z odliczenia badawczo-rozwojowego, jest wybrany rodzaj opodatkowania. Preferencja ta bowiem dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się:

 •     według skali podatkowej (deklaracja PIT-36),
 •     podatkiem liniowym (deklaracja PIT-36L),
 •     podatkiem dochodowym od osób prawnych (deklaracja CIT-8).

Istota ulgi:  dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej

Warunki skorzystania z ulgi:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji
 • koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji) 
 • podatnik nie prowadzi działalności w SSE (niezależnie od zakresu zezwolenia)
 • podatnik nie korzysta z tzw. CIT estońskiego

Od 2022 roku odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową podlega:

 •  maksymalnie 200 % związane z zatrudnieniem pracowników realizujących działalność B+R (również świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia i o dzieło) oraz
 • 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę w ramach innych kategorii kosztów kwalifikowanych

Ministerstwo Finansów definiuje precyzyjnie katalog kosztów kwalifikowalnych:

W skali 200 % – 

1) wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,

 • Należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 ust. 1 updof) oraz z umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), a także składki ZUS z tytułu tych należności, określone w usus, w części finansowanej przez płatnika składek (podstawa prawna. art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a updof  art. 18e ust. 2 pkt 1 i 1a updop) – odliczenie podwyższone zostaje od roku 2022 do 200%

2) wynagrodzenia z tytułu umów  zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R,

W skali 100 %

 • nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
 •  odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ulgach na B+R, IP BOX, robotyzację lub  na prototyp – zamów konsultacje online.