Zbliżenie, abstrakcyjny widok na architekturę.

Regulamin usługi „E-konsultacja”

Regulamin E-konsultacji w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi E-konsultacje zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną idequity.pl.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące Usługodawcę

E-konsultacje, na które można zapisać się na stronie internetowej prowadzonej pod domeną idequity.pl świadczone są przez ekspertów firmy I & D CONSULTING Sp. z o.o. (NIP:5272872207).

Kontakt z  Usługodawcą jest możliwy: telefonicznie pod numerem +48 602 215 169 lub  wysyłając e-mail na adres biuro@idequity.pl

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Godzina konsultacji – godzina zegarowa,
  2. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka gospodarcza  posiadająca zdolność prawną i mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. E-konsultacje – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, prowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi E-konsultacji między Klientem a Usługodawcą;
  4. Regulamin– niniejszy regulamin;
  5. Strona– strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną idequity.pl;
  6. Usługodawca – I & D CONSULTING Sp. z o.o. (NIP:5272872207) ul. Kolska 9A/34, 01-045 Warszawa
  7. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje – umowa o świadczenie usługi E-konsultacje zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia merytorycznego w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do zapłaty ceny;

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.

Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje. Sposób i termin spełnienia świadczenia

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje  należy wybrać dostępną opcję E-konsultacji: konsultacje do 60 minut;

następnie kliknąć „Zapisz się na E-konsultacje” oraz przejść do rezerwacji terminu E-konsultacji, a następnie uiścić odpowiednią opłatę.

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu E-konsultacji i zapłaty ustalonej ceny.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia E-konsultacji, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje podmiotom trzecim.
 3. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi E-konsultacje, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin E-konsultacji i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.
 4. Usługodawca korzysta do rezerwacji terminów E-konsultacji oraz realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania danych Klienta.  
 5. E-konsultacje odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji E-konsultacji.

Łączna cena

 1. Cena za świadczenie danej usługi E-konsultacje jest uwidoczniona na Stronie i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi E-konsultacji online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu E-konsultacje.

Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w nocie poniżej:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, jest I & D CONSULTING Sp. z o.o. (zwana dalej: I & D CONSULTING), z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9A/34, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS: 0000758584. Skontaktować się mogą Państwo z nami, wysyłając e-mail: biuro@idequity.pl  lub dzwoniąc pod numer tel. 602 215 169

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług konsultacji oraz doradztwa na Państwa rzecz, przygotowywania oraz prowadzenia dokumentacji, wniosków dotacyjnych, projektów badawczo–rozwojowych, wykonywania audytów, złączników do wniosków dotacyjnych, biznes planów oraz w celach rozliczeń projektów.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy w tym firmom informatycznym, prawniczym, księgowym, firmom serwisowym w zakresie programów komputerowych,
 • naszym podwykonawcom,
 • podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.

Państwa dane będą przetwarzane przez I & D CONSULTING:  

 • przez czas świadczenia usług konsultacji i doradztwa oraz usług z nimi związanych lub powiązanych, 
 • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują I & D CONSULTING przechowywać Państwa dane osobowe,
 • w okresie, w którym I & D CONSULTING może ponieść konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
 • przez czas trwania zawartych umów ( np. umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług), a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i I & D CONSULTING umowy, a w przypadku dochodzenia przez I & D CONSULTING roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi E-konsultacje

Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript, a także w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji umowy na usługi E-konsultacje zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony i E-konsultacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje zawierana jest w języku polskim.
 2. Treść E-konsultacji jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów eksperta i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Zgodnie z powyższym I & D COSNULTING Sp. z o.o. oraz ekspert nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści E-konsultacji.
 3. I & D COSNULTING Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i decyzje inwestycyjne podjęte w wyniku przeprowadzonych E-konsultacji.
 4. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług E-konsultacje z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 6. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną idequity.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treść.