„Biznes plan“


Usługa doradcza obejmuje przygotowanie biznes planu przedsięwzięcia gospodarczego w celu uzyskania finansowania dotacyjnego lub kredytu bankowego:

a) opis planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności projektu inwestycyjnego  lub badawczo – rozwojowego

b) wskazanie warunków, które musi spełnić przedsiębiorca, aby aplikować o dotację unijną lub krajową (tzw. kryteria dostępowe oraz określenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do aplikowania o dofinansowanie)

c) przygotowanie wstępnego budżetu projektu

 • wskazanie kategorii kosztów kwalifikowalnych projektu
 • wskazanie intensywności wsparcia (wielkości dotacji) dla projektu
 • wskazanie kosztów niekwalifikowalnych projektu
 • obliczenie szacowanej wartości kosztów ogólnych projektu
 • obliczenie wielkości wkładu własnego

d) wstępna analiza zdolności kredytowej w oparciu o wskaźniki analizy finansowej na podstawie dokumentacji księgowej i kredytowej przedsiębiorcy (bilans, rachunek zysków i strat lub KPiR).

e) analiza finansowa planowanej inwestycji – określenie warunków uzyskania rentowności dla inwestycji (w tym obliczenie NPV dla przedsięwzięcia).

f) przygotowanie raportu w formie Biznes Planu planowanego przedsięwzięcia– podsumowującego analizę możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwo z finansowania zewnętrznego (kredytowego i/lub dotacyjnego).

Koszt wykonania opracowania 7.500 zł + 23% VAT

„Abonament – rozliczanie kosztów projektów B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo”


Usługa informacyjna obejmuje stałą analizę możliwości skorzystania przez Klienta z ulgi podatkowej na badania i rozwój oraz z obniżonej do 5% preferencyjnej stawki podatkowej  tzw. „IP BOX” lub ulgi na robotyzację. W raportach półrocznych w szczególności zostaną przedstawione  następujące zagadnienia:

 • informacje na temat bieżących przepisów związanych z ulgą na badania i rozwój umożliwiające przedsiębiorcy działającemu na terenie RP rozliczenie ulgi podatkowej
 • informacje na temat bieżących przepisów związanych ze stosowaniem  obniżonej do 5% preferencyjnej stawki podatkowej  tzw. „IP BOX”
 • założenia do polityki rachunkowości przedsiębiorstwa  wykorzystującego w praktyce ulgę na badania i rozwój i obniżoną stawkę podatku dochodowego oraz ulgę na robotyzację.
 • analiza kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę na wynagrodzenia, materiały i surowce, na zakup usług zewnętrznych, amortyzację sprzętu – w kontekście  ulgi na badania i rozwój
 • analiza kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę na wynagrodzenia personelu B+R, zakup w formacie B2B usług B+R oraz zakup kwalifikowanego IP – w kontekście  obniżenia opodatkowania do 5% w ramach tzw. IP BOX
 • wyliczenie wskaźnika nexus dla poszczególnych IP, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyskuje dochody
 • monitorowanie w cyklach kwartalnych lub miesięcznych  dochodów uzyskiwanych z IP
 • przygotowanie raportów z projektów B+R, które doprowadziły do powstania/ wytworzenia nowego IP kwalifikowanego
 • pomoc w rejestracji wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów w celu certyfikacji kwalifikowalności IP
 • pomoc w przygotowaniu treści wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące kwalifikowalnego IP
 • przygotowanie sprawozdań do GUS w ramach formularzy PNT-01

W konkluzji raportów półrocznych zostaną przedstawione informacje dotyczące możliwości zastosowania ulgi podatkowej na badania i rozwój przez przedsiębiorcę oraz rekomendacje dotyczące wykorzystania programów unijnych do współfinansowania działalności badawczo-rozwojowej.

Koszt wykonania 1.500 zł + 23% VAT / miesięcznie

Pierwsza umowa na minimum 6 miesięcy potem przedłużona za zgodą stron