W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Kategoria: Dotacje

 • ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R

  ULGA PODATKOWA B + R Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w kwestii zastosowania ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową: „Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. koszty kwalifikowane)”. Ulga to dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego […]

 • Ulga podatkowa – robotyzacja

  Ulga podatkowa – robotyzacja

  ULGA PODATKOWA  – ROBOTYZACJA Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:     koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja […]

 • Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

  Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac […]

 • Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

  Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

  O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzącyczynną  działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli. Dotacja z pomocy de […]

 • Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – Krajowy Plan Odbudowy Termin naboru: 17.10.2022 – 18.11.2022 Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Kto może składać wnioski? Wsparcie może […]

 • Program „Kreatywna Europa”

  Program „Kreatywna Europa”

  W ramach programu „Kreatywna Europa” realizowane są inwestycje w działania mające na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i reagowanie na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego. Główne cele programu są następujące: zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i […]

 • Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Uruchomienie naboru wniosków dla przedsiębiorstw w ramach największego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oczekiwane jest  na przełomie czwartego kwartału 2022 i  pierwszego kwartału 2023 r. Najbliższe miesiące to najlepszy moment na weryfikację, czy strategia biznesowa oraz plany inwestycyjne przedsiębiorstwa na kolejne lata mogą zostać wsparte w jakiejś […]

 • Wsparcie procesu uzyskiwania dotacji

  Wsparcie procesu uzyskiwania dotacji

  I & D CONSULTING SP. z o.o. może pomóc w skutecznym pozyskaniu dofinansowania na nowe projekty. Nasza pomoc polegać będzie na: przeprowadzeniu analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, modelowaniu projektu w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia, opracowaniu kompletnej dokumentacji konkursowej, monitorowaniu procesu oceny wniosku dotacyjnego, merytorycznym wsparciu w trakcie procesu oceny wniosku dotacyjnego […]

 • W jaki sposób pozyskać pieniądze na sfinansowanie opracowania innowacyjnego produktu lub usługi ?

  W jaki sposób pozyskać pieniądze na sfinansowanie opracowania innowacyjnego produktu lub usługi ?

  Wprowadzenie do działalności gospodarczej nowego lub ulepszonego produktu czy też usługi wymaga ogromnych inwestycji. Aktualnie przygotowanie koncepcji nowego produktu lub usługi, testowanie nowych rozwiązań oraz prace przygotowujące produkcję nowych wyrobów lub wdrożenie nowych usług można sfinansować przy pomocy dotacji na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe w ramach konkursu Szybka ścieżka POIR. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od: 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • Planujesz wzrost konkurencyjności swojej firmy? Przemyśl dotację zwrotną

  Planujesz wzrost konkurencyjności swojej firmy? Przemyśl dotację zwrotną

  Przedsiębiorcy  niejednokrotnie odczuwają lęk przed dotacjami zwrotnymi. Obecnie tego typu forma wsparcia MŚP wydaje się być jednak atrakcyjna. Pod koniec 2019 roku  uruchomiony zostanie min. program Wzrost konkurencyjności MŚP Pomoc Zwrotna, RPO lubelskiego. O dotacje w konkursie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 […]