Close-up, abstract view of architecture.

Nota informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych, jest I & D CONSULTING Sp. z o.o. (zwana dalej: I & D CONSULTING), z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9A/34, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS: 0000758584. Skontaktować się mogą Państwo z nami, wysyłając e-mail: biuro@idequity.pl  lub dzwoniąc pod numer tel. 602 215 169

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług konsultacji oraz doradztwa na Państwa rzecz, przygotowywania oraz prowadzenia dokumentacji, wniosków dotacyjnych, projektów badawczo–rozwojowych, wykonywania audytów, złączników do wniosków dotacyjnych, biznes planów oraz w celach rozliczeń projektów.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

  • naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy w tym firmom informatycznym, prawniczym, księgowym, firmom serwisowym w zakresie programów komputerowych,
  • naszym podwykonawcom,
  • podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.

Państwa dane będą przetwarzane przez I & D CONSULTING:  

  • przez czas świadczenia usług konsultacji i doradztwa oraz usług z nimi związanych lub powiązanych, 
  • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują I & D CONSULTING przechowywać Państwa dane osobowe,
  • w okresie, w którym I & D CONSULTING może ponieść konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas trwania zawartych umów ( np. umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług), a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i I & D CONSULTING umowy, a w przypadku dochodzenia przez I & D CONSULTING roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i znam przysługujące mi prawa.