„Szacowanie wartości przedsiębiorstwa”


Usługa doradcza obejmuje przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jej aktywów materialnych i wartości niematerialnych i prawnych oraz prognozowanych przepływów pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej i finansowej w kolejnych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podstawowe funkcje wyceny

  • funkcja doradcza (podejmowanie decyzji) – polega na dostarczeniu przedsiębiorcy lub inwestorowi  niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
  • funkcja mediacyjna – jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne;
  • funkcja zabezpieczająca – jej istotą jest dostarczenie informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości;

Wycena zostanie dokonana na podstawie mixu metod analitycznych w tym w szczególności:

Metoda ta polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, a następnie sprowadzeniu ich do wartości bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Po zsumowaniu zdyskontowanych przepływów pieniężnych otrzymuje się wartość przedsiębiorstwa.

  • Metody porównawczej 

Metoda ta polega na określeniu wartości badanego przedsiębiorstwa na podstawie wyceny porównywalnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych przedsiębiorstw na rynku niepublicznym.

W ramach wyceny oszacowaniu zostaną poddane także wartości niematerialne i prawne posiadane przez przedsiębiorstwo.

Koszt wykonania opracowania 45 000 zł + 23% VAT (dla firmy o sumie bilansowej do 10 mln PLN)