W I&D Consulting wierzymy, że każda firma może osiągnąć więcej. Chcemy pomóc twojemu przedsiębiorstwu zdobyć finansowanie, na które zasługuje. Napisz do nas i zobacz, co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Tag: Dotacje

 • Ulga podatkowa – robotyzacja

  Ulga podatkowa – robotyzacja

  ULGA PODATKOWA  – ROBOTYZACJA Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:     koszt nabycia: nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zbliżonych do robotów przemysłowych i funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja […]

 • Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

  Dotacje dla firm informatycznych i przemysłowych na innowacje

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”. Konkurs  skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac […]

 • Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

  Nowe dotacje dla producentów mebli na robotyzację procesu produkcji

  O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzącyczynną  działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli. Dotacja z pomocy de […]

 • Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego

  Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – Krajowy Plan Odbudowy Termin naboru: 17.10.2022 – 18.11.2022 Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Kto może składać wnioski? Wsparcie może […]

 • Program „Kreatywna Europa”

  Program „Kreatywna Europa”

  W ramach programu „Kreatywna Europa” realizowane są inwestycje w działania mające na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i reagowanie na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego. Główne cele programu są następujące: zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i […]

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem FERS jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb […]

 • Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Nowe środki dotacyjne z funduszy UE

  Uruchomienie naboru wniosków dla przedsiębiorstw w ramach największego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oczekiwane jest  na przełomie czwartego kwartału 2022 i  pierwszego kwartału 2023 r. Najbliższe miesiące to najlepszy moment na weryfikację, czy strategia biznesowa oraz plany inwestycyjne przedsiębiorstwa na kolejne lata mogą zostać wsparte w jakiejś […]

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

  Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Celem FEPW jest: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej […]

 • Horyzont Europa

  Horyzont Europa

  Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

 • Planujesz wzrost konkurencyjności swojej firmy? Przemyśl dotację zwrotną

  Planujesz wzrost konkurencyjności swojej firmy? Przemyśl dotację zwrotną

  Przedsiębiorcy  niejednokrotnie odczuwają lęk przed dotacjami zwrotnymi. Obecnie tego typu forma wsparcia MŚP wydaje się być jednak atrakcyjna. Pod koniec 2019 roku  uruchomiony zostanie min. program Wzrost konkurencyjności MŚP Pomoc Zwrotna, RPO lubelskiego. O dotacje w konkursie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 […]